Gå direkt till sidans innehåll

Verktyget

Huvudområde SE. 2

Ett flexibelt och funktionellt uppföljningsverktyg

Miljöbarometern innehåller en mängd funktioner som gör det enkelt att sammanställa och redovisa information på er webbplats.

I verktyget kan du lagra mätvärden och sätta mål och gränser för indikatorer, hantera status för åtgärder i tydliga åtgärdslistor, skapa dokumentarkiv, strukturera mål med tillhörande indikatorer och sammanställa den övergripande utvecklingen.

Funktioner

Redovisningsstruktur med flera nivåer

Med verktyget kan man enkelt skapa en flexibel redovisningsstruktur utifrån organisationens behov. Till exempel med övergripande mål, detaljerade mål, indikatorer och åtgärder. Man kan också redovisa utifrån en geografisk struktur med kommuner, kommundelar, sjöar etc. Eller i en organisationsstruktur med organisationer, avdelningar och enheter. Man kan enkelt flytta t.ex. indikatorer mellan olika redovisningsområden och låta samma indikator följa upp flera olika mål.

Övergripande utveckling

Verktyget innehåller funktioner för att visa den övergripande utvecklingen. Mål, indikatorer och åtgärder kan sammanställas i diagram som visas andelen uppfyllda mål, andelen indikatorer med positiv utveckling, andelen genomförda åtgärder etc. Man kan samtidigt filtrera ut vilka mål som inte ser ut att uppnås, vilka indikatorer som har en negativ trend eller åtgärder som inte har påbörjats.

Mål

Med Miljöbarometern blir det mycket tydligt om organisationen når uppställda mål. Målen kan redovisas med indikatorer, åtgärder och en kvalitativ bedömning. Till varje mål kan man ange en målformulering, beskrivning och definitioner, målstatus, roller och ansvar, lägga till länkar, dokument, foton och annan relaterad information.

Indikatorer och mätdata

I verktyget kan man lägga in indikatorer för att redovisa utvecklingen inom ett område. En indikator kan redovisas med diagram, karta eller datatabell. Till varje indikator kan man koppla mätområden/dataserier för att visa utvecklingen inom olika kommundelar, vattenområden, samhällssektorer, avdelningar etc. Till indikatorerna kan man koppla in målvärden, gränsvärden, tillståndsklassningar eller miljökvalitetsnormer. Med dessa kan man enkelt läsa av i diagrammen om ett visst datavärde ligger på en tillfredsställande nivå. För varje indikator kan man ange beskrivning och definitioner, datakälla, välja diagramtyp och inställningar, ange roller och ansvar, kommentera utvecklingen, lägga till länkar, dokument, foton och annan relaterad information.

Åtgärder

I verktyget kan man lägga till åtgärder. Antingen för att redovisa goda exempel på genomförda åtgärder eller för att lägga till beslutade åtgärder som man vill följa upp. Ett annat syfte kan vara att redovisa behov av åtgärder för att kunna uppnå mål eller miljökvalitetsnormer. Webbplatsbesökaren kan då följa åtgärdsarbetet från förslag till genomförd åtgärd. För varje åtgärd kan man ange beskrivning och definitioner, tidsplan, styrdokument, åtgärdsstatus, roller och ansvar, kommentera resultatet, lägga till kartposition, länkar, dokument, foton och annan relaterad information. På webbplatsen finns funktioner för att filtrera och sortera åtgärderna utifrån åtgärdskategori, åtgärdsstatus, ansvar eller slutår. Åtgärderna kan även visas i karta.

Kartor

Verktyget innehåller möjlighet att redovisa olika typer av kartor. Indikatorkartor visar mätdata vid olika mätplatser. T.ex. för att jämföra en mätparameters värde för olika sjöar eller redovisa indikatorns värde för olika stadsdelar. Åtgärdskartor visar var en åtgärd ska genomföras och vilken status åtgärden har. Det finns även möjlighet att visa externa kartor (WMS:er) såsom Länsstyrelsens eller Naturvårdsverkets kartor för statusklassning av vatten eller skyddade områden.

Enkel datainsamling

För varje sida kan man ställa in vilka användare som ska kunna rapportera in data eller uppdatera bedömningar och andra texter. Användarna kan rapportera via enkla webbformulär där de även ser tidigare data och instruktioner. Data kan även importeras direkt från Excel eller externa databaser som Kolada eller Viss.

Enkel export

Mätdata kan exporteras till Excel medan bedömningar och andra texter kan exporteras till Word. Diagrammen är vektorbaserade och interaktiva. Användare kan spara diagrammen i olika bildformat för att använda i egna rapporter. Med hjälp av API:er kan data göras tillgängligt på olika sätt i flera olika format.

Intern och publik webbplats

Systemet omfattar en intern webbplats tillgänglig för kommunens personal eller utvalda personer genom inloggning, samt en extern webbplats som är tillgänglig för allmänheten. Från administratörsverktyget kan man styra vilka uppgifter som bara ska visas internt och vilka uppgifter som ska visas externt på den publika webbplatsen. Man kan också dölja sidor helt och bara ha dem arkiverade i administratörsverktyget.

Sökfunktion

Verktyget har en sökfunktion som indexerar alla sidor och gör det enkelt att hitta.

Uppdaterad: 2024-04-12