Gå direkt till sidans innehåll

Om oss

Huvudområde SE. 6

Miljöbarometern grundades år 2002. Vi erbjuder ett etablerat verktyg som hjälper en mängd kommuner och organisationer att samla in och visa upp hållbarhetsdata.

Vad vill vi uppnå med Miljöbarometern?

1. Bidra till att uppfylla miljö- och hållbarhetsmål

Med Miljöbarometern kan man enkelt skapa en tydlig struktur för det strategiska hållbarhetsarbetet. Med övergripande målområden, detaljerade mål, indikatorer och åtgärder. Kommunen kan kontinuerligt följa utvecklingen i förhållande till målen och tydliggöra vem som ansvarar för vad.

2. Öka insyn och delaktighet

Med Miljöbarometern kan kommuner tillgängliggöra information som annars är svår att hitta och använda. Genom att öppet och transparent redovisa hur utvecklingen ser ut skapas förutsättningar för ökad delaktighet. Det kan också motivera verksamheterna att genomföra åtgärder för att nå beslutade mål.

3. Lyfta fram kommunens miljöarbete

Kommunens miljöarbete involverar många aktörer. Verksamheter och anställda i kommunorganisationen så väl som företag och invånare i kommunen samt grannkommuner och andra intressenter utanför kommunen. Med Miljöbarometern kan kommunen visa upp både lyckade resultat och områden som behöver prioriteras.

4. Underlätta insamling av data

I verktyget finns enkla webbformulär som underlättar insamling och rapportering av mål, indikatorer och åtgärder. Miljösamordnaren anger vad som behöver uppdateras och kan sedan följa att rapporteringen går framåt. När uppgifterna är granskade och godkända kan de publiceras på den externa webbplatsen. Mätdata kan också importeras från Excel eller direkt från externa system som Kolada och Viss.

5. Öka användningen av miljödata som beslutsunderlag

Utan en aktuell uppföljning är det svårt att göra rätt prioriteringar i miljöarbetet. Med Miljöbarometern kan ansvariga och beslutsfattare kontinuerligt följa miljöutvecklingen och jämföra situationen år för år eller jämföra olika sektorer eller kommuner med varandra. Miljöbarometern blir därmed ett viktigt fakta- och beslutsunderlag i miljöarbetet och visar var åtgärder bör sättas in för att klara miljömål, miljökvalitetsnormer eller gränsvärden.

Uppdaterad: 2022-05-19