Miljöbarometern- verktyg för hållbarhetsredovisning

Startsida / Om Miljöbarometern
Klätterväxt
Foto: Joel Peel
Huvudområde SE.1

Om Miljöbarometern

Miljöbarometern är ett flexibelt verktyg för att redovisa mätdata, nyckeltal, åtgärder och mål. Med Miljöbarometern skapar ni enkelt en transparent och tydlig webbredovisning tillgänglig för kommuninvånare, anställda och beslutsfattare.

Ni bestämmer själva vilka uppgifter som ska redovisas med Miljöbarometern och man kan enkelt bygga upp och anpassa redovisningsstrukturen utifrån kommunens befintliga planer och program. Webbsidornas design kan anpassas utifrån kommunens grafiska profil och om ni vill anpassas exakt till kommunens befintliga webbplats.

Så används miljöbarometern

Olika kommuner använder Miljöbarometern på olika sätt. Tack vare verktygets flexibilitet går det att utforma efter varje kunds behov och önskemål. Miljöbarometern kan användas för att skapa en övergripande uppföljning utifrån de globala hållbarhetsmålen eller för att redovisa miljötillståndet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Man kan också använda verktyget för att följa upp specifika planer och program t.ex. klimat- och energiplaner, avfallsplaner, kemikalieplaner, naturvårdsplaner eller vattenplaner. Verktyget kan också användas för att jämföra olika kommuner med varandra.

Redovisa miljömål

DelmålSE.1.6

Vare sig ni utgår från de nationella miljökvalitetsmålen eller redovisar utifrån er egen målstruktur kan ni använda Miljöbarometern för att samla in, lagra och publicera miljömålsdata.

Redovisa folkhälsa och välfärd

DelmålSE.1.7

Miljöbarometern kan inte bara användas till miljöredovisning, det går till exempel utmärkt att även redovisa folkhälsan i kommunen med hjälp av den.

Redovisa miljötillstånd

DelmålSE.1.8

Mätningen av miljötillståndet i en kommun kan med fördel redovisas i Miljöbarometern. Verktyget förenklar insamling, lagring och publicering av de nyckeltal som mäts.

Redovisa vattenstatus

DelmålSE.1.9

Har din kommun utvecklat ett vattenprogram för att leva upp till de krav som ställs i EU:s vattendirektiv? Då kan du använda Miljöbarometern för att redovisa arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i kommunen.

Redovisa avfallsplan

DelmålSE.1.10

Med Miljöbarometern kan kommuner redovisa hur avfallsmängder förändras och om beslutade mål uppnås. Verktyget förenklar insamling, lagring och publicering av mål, nyckeltal och åtgärder från avfallsplanen.

Jämföra kommuner

DelmålSE.1.11

När det finns nyckeltal som är gemensamma för flera kommuner eller när en undersökning av flera kommuner görs kan Miljöbarometern användas för att redovisa resultatet. På så sätt kan kommuner jämföras utifrån hur de arbetar med miljö och hållbar utveckling.

Detta vill vi uppnå

1. Bidra till att uppfylla miljö- och hållbarhetsmål

Med Miljöbarometern kan man enkelt skapa en tydlig struktur för det strategiska hållbarhetsarbetet. Med övergripande målområden, detaljerade mål, indikatorer och åtgärder. Kommunen kan kontinuerligt följa utvecklingen i förhållande till målen och tydliggöra vem som ansvarar för vad.

2. Öka insyn och delaktighet

Med Miljöbarometern kan kommuner tillgängliggöra information som annars är svår att hitta och använda. Genom att öppet och transparent redovisa hur utvecklingen ser ut skapas förutsättningar för ökad delaktighet. Det kan också motivera verksamheterna att genomföra åtgärder för att nå beslutade mål.

3. Lyfta fram kommunens miljöarbete

Kommunens miljöarbete involverar många aktörer. Verksamheter och anställda i kommunorganisationen så väl som företag och invånare i kommunen samt grannkommuner och andra intressenter utanför kommunen. Med Miljöbarometern kan kommunen visa upp både lyckade resultat och områden som behöver prioriteras.

4. Underlätta insamling av data

I verktyget finns enkla webbformulär som underlättar insamling och rapportering av mål, indikatorer och åtgärder. Miljösamordnaren anger vad som behöver uppdateras och kan sedan följa att rapporteringen går framåt. När uppgifterna är granskade och godkända kan de publiceras på den externa webbplatsen. Mätdata kan också importeras från Excel eller direkt från externa system som Kolada och Viss.

5. Öka användningen av miljödata som beslutsunderlag

Utan en aktuell uppföljning är det svårt att göra rätt prioriteringar i miljöarbetet. Med Miljöbarometern kan ansvariga och beslutsfattare kontinuerligt följa miljöutvecklingen och jämföra situationen år för år eller jämföra olika sektorer eller kommuner med varandra. Miljöbarometern blir därmed ett viktigt fakta- och beslutsunderlag i miljöarbetet och visar var åtgärder bör sättas in för att klara miljömål, miljökvalitetsnormer eller gränsvärden.

Viktiga funktioner

Miljöbarometern innehåller en mängd funktioner som gör det enkelt att sammanställa och redovisa informationen på webbplatsen. Nedan redovisas de viktigaste funktionerna lite mer detaljerat.

Skapa en redovisningsstruktur i flera nivåer

Med verktyget kan man enkelt skapa en flexibel redovisningsstruktur utifrån organisationens behov. Till exempel med övergripande mål, detaljerade mål, indikatorer och åtgärder. Man kan också redovisa utifrån en geografisk struktur med kommuner, kommundelar, sjöar etc. Eller i en organisationsstruktur med organisationer, avdelningar och enheter. Man kan enkelt flytta t.ex. indikatorer mellan olika redovisningsområden eller låta samma indikator följa upp flera olika mål.

Tydliggöra den övergripande utvecklingen

Verktyget innehåller funktioner för att visa den övergripande utvecklingen. Mål, indikatorer och åtgärder kan sammanställas i diagram som visas andelen uppfyllda mål, andelen indikatorer med positiv utveckling, andelen genomförda åtgärder etc. Man kan samtidigt filtrera ut vilka mål som inte ser ut att uppnås, vilka indikatorer som har en negativ trend eller åtgärder som inte har påbörjats.

Redovisa indikatorer och mätdata

I verktyget kan man lägga in indikatorer för att redovisa utvecklingen inom ett område. En indikator kan redovisas med diagram, karta eller datatabell. Till varje indikator kan man koppla mätområden/dataserier för att visa utvecklingen inom olika kommundelar, vattenområden, samhällssektorer, avdelningar etc. Till indikatorerna kan man koppla in målvärden, gränsvärden, tillståndsklassningar eller miljökvalitetsnormer. Med dessa kan man enkelt läsa av i diagrammen om ett visst datavärde ligger på en tillfredsställande nivå. För varje indikator kan man ange beskrivning och definitioner, datakälla, välja diagramtyp och inställningar, ange roller och ansvar, kommentera utvecklingen, lägga till länkar, dokument, foton och annan relaterad information.

Redovisa organisationens mål

Med Miljöbarometern blir det mycket tydligt om organisationen når uppställda mål. Målen kan redovisas med indikatorer, åtgärder och en kvalitativ bedömning. Till varje mål kan man ange en målformulering, beskrivning och definitioner, målstatus, roller och ansvar, lägga till länkar, dokument, foton och annan relaterad information.

Redovisa åtgärder

I verktyget kan man lägga till åtgärder. Antingen för att redovisa goda exempel på genomförda åtgärder eller för att lägga till beslutade åtgärder som man vill följa upp. Ett annat syfte kan vara att redovisa behov av åtgärder för att kunna uppnå mål eller miljökvalitetsnormer. Webbplatsbesökaren kan då följa åtgärdsarbetet från förslag till genomförd åtgärd. För varje åtgärd kan man ange beskrivning och definitioner, tidsplan, styrdokument, åtgärdsstatus, roller och ansvar, kommentera resultatet, lägga till kartposition, länkar, dokument, foton och annan relaterad information. På webbplatsen finns funktioner för att filtrera och sortera åtgärderna utifrån åtgärdskategori, åtgärdsstatus, ansvar eller slutår. Åtgärderna kan även visas i karta.

Dokument och rapporter

Verktyget innehåller funktioner för att redovisa styrdokument, planer, utvärderingar och andra viktiga dokument kopplade till redovisningen. På detta sätt görs underlagen tillgängliga för alla som är berörda. Dokumentlistorna kan sorteras och filtreras utifrån rapporttitel, ämnesområde, utgivningsår eller utgivare. Samma dokument kan kopplas till flera redovisningsområden.

Redovisa kartor

Verktyget innehåller möjlighet att redovisa olika typer av kartor. Indikatorkartor visar mätdata vid olika mätplatser. T.ex. för att jämföra en mätparameters värde för olika sjöar eller redovisa indikatorns värde för olika stadsdelar. Åtgärdskartor visar var en åtgärd ska genomföras och vilken status åtgärden har. Det finns även möjlighet att visa externa kartor (WMS:er), t.ex. Länsstyrelsens eller Naturvårdsverkets kartor för statusklassning av vatten eller skyddade områden.

Enkel datainsamling

För varje sida kan man ställa in vilka användare som ska kunna rapportera in data eller uppdatera bedömningar och andra texter. Användarna kan rapportera via enkla webbformulär där de även ser tidigare data och instruktioner. Data kan även importeras direkt från Excel eller externa databaser som Kolada eller Viss.

Sökfunktion

Verktyget har en sökfunktion som indexerar alla sidor och gör det enkelt att hitta.

Enkel export

Mätdata kan exporteras till Excel medan bedömningar och andra texter kan exporteras till Word. Diagrammen är vektorbaserade och interaktiva. Användare kan spara diagrammen i olika bildformat för att använda i egna rapporter. Med hjälp av API:er kan data göras tillgängligt på olika sätt i flera olika format.

Intern och publik webbplats

Systemet omfattar en intern webbplats tillgänglig för kommunens personal eller utvalda personer genom inloggning, samt en extern webbplats som är tillgänglig för allmänheten.
Från administratörsverktyget kan man styra vilka uppgifter som bara ska visas internt och vilka uppgifter som ska visas externt på den publika webbplatsen. Man kan också dölja sidor helt och bara ha dem arkiverade i administratörsverktyget.

Anpassad design

Webbsidornas design kan anpassas utifrån kommunens grafiska profil och om ni vill anpassas exakt till kommunens befintliga webbplats, med samma navigering, typsnitt, färger och bilder.

Uppdaterad: 2020-06-30