Gå direkt till sidans innehåll
Miljöbarometern logo

IT-verktyg för miljöredovisning på webben

Redovisa miljömål

Vare sig ni utgår från de nationella miljökvalitetsmålen eller redovisar utifrån er egen målstruktur kan ni använda Miljöbarometern för att samla in, lagra och publicera miljömålsdata.

Visa upp kommunens miljömålsarbete

Flera kommuner använder miljöbarometern som ett verktyg i arbetet med att nå sina miljömål och leva upp till sina miljöprogram. Olika kommuner har strukturerat sina miljömål och miljöprogram på olika sätt, därför anpassas Miljöbarometern efter varje kommuns specifika förutsättningar. En vanligt förekommande struktur är ett antal övergripande målområden indelade i delmål med tillhörande indikatorer och/eller åtgärder för uppföljning.

Här nedanför hittar du exempel på hur Miljöbarometern kan användas i kommunens miljömålsarbete.

Mer information

Gå direkt till...

Miljöläget i Järfälla

Miljöläget i Järfälla

Järfälla kommun har en miljöplan för 2010-2020. Uppföljningen av den redovisas i Miljöläget i Järfälla. Miljöplanen är uppdelad i tre stycken fokusområden med mål, nyckeltal och åtgärder inom respektive område. Målen omfattar Järfälla som geografiskt område och kommunen som organisation.

Stockholms miljöprogram

Stockholms miljöprogram

Stockholm har använt Miljöbarometern till miljömålsredovisning sedan 2002. Stockholms miljöprogram utgörs av sex miljömålsområden. Inom varje område finns flera delmål och för att följa utvecklingen används ett antal olika indikatorer.

Malmös miljöprogram

Malmös miljöprogram

Malmö arbetar efter fyra övergripande miljömål. Under varje övergripande miljömål finns detaljerade delmål och nyckeltal. Miljömålen antogs 2009 och ska vara uppfyllda år 2020.

Helsingborgs miljöprogram

Helsingborgs miljöprogram

Helsingborg använder sig av både nyckeltal och åtgärder när de följer upp sitt miljöprogram. I miljöprogrammet finns fem prioriterade sakområden och ett område som går på tvärs genom de fem sakområdena. Inom varje sakområde finns konkreta delmål.

Kristianstads miljömål

Kristianstads miljömål

Kristianstad har valt att utgå ifrån de 16 nationella miljömålen för att formulera lokala mål. För varje miljömålsområde visas en trend som baseras på hur de lokala målen utvecklas.

Mer information

Nyckelord

miljömålsredovisning, miljöprogram, miljöplan, miljöstrategi, agenda-21, miljömålsuppföljning, miljöredovisning, miljöuppföljning, miljörapportering, miljöstatistik, miljödata, miljöutredning, miljöpolicy, miljöutveckling, miljöpåverkan, miljöaspekter, redovisa miljömål, gröna nyckeltal, miljöindikatorer, åtgärdsuppföljning, miljöledning, miljöledningssystem, ISO 14000, ISO 14001, EMAS, GRI, ecobudget, insyn, transparens, delaktighet, miljökommunikation, miljöinformation

Miljöbarometern Sverige AB | info@miljobarometern.se | 08-720 35 05