Miljöbarometern- verktyg för hållbarhetsredovisning

Startsida / Om Miljöbarometern
Klätterväxt
Foto: Joel Peel
Huvudområde SE.1

Om Miljöbarometern

Miljöbarometern är ett flexibelt verktyg för att redovisa mätdata, nyckeltal, åtgärder och mål. Med Miljöbarometern skapar ni enkelt en transparent och tydlig webbredovisning tillgänglig för kommuninvånare, anställda och beslutsfattare.

Ni bestämmer själva vilka uppgifter som ska redovisas med Miljöbarometern och man kan enkelt bygga upp och anpassa redovisningsstrukturen utifrån kommunens befintliga planer och program. Webbsidornas design kan anpassas utifrån kommunens grafiska profil och om ni vill anpassas exakt till kommunens befintliga webbplats.

Så används miljöbarometern

Olika kommuner använder Miljöbarometern på olika sätt. Tack vare verktygets flexibilitet går det att utforma efter varje kunds behov och önskemål. Miljöbarometern kan användas för att skapa en övergripande uppföljning utifrån de globala hållbarhetsmålen eller för att redovisa miljötillståndet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Man kan också använda verktyget för att följa upp specifika planer och program t.ex. klimat- och energiplaner, avfallsplaner, kemikalieplaner, naturvårdsplaner eller vattenplaner. Verktyget kan också användas för att jämföra olika kommuner med varandra.

Redovisa miljömål

DelmålSE.1.6

Vare sig ni utgår från de nationella miljökvalitetsmålen eller redovisar utifrån er egen målstruktur kan ni använda Miljöbarometern för att samla in, lagra och publicera miljömålsdata.

Redovisa folkhälsa och välfärd

DelmålSE.1.7

Miljöbarometern kan inte bara användas till miljöredovisning, det går till exempel utmärkt att även redovisa folkhälsan i kommunen med hjälp av den.

Redovisa miljötillstånd

DelmålSE.1.8

Mätningen av miljötillståndet i en kommun kan med fördel redovisas i Miljöbarometern. Verktyget förenklar insamling, lagring och publicering av de nyckeltal som mäts.

Redovisa vattenstatus

DelmålSE.1.9

Har din kommun utvecklat ett vattenprogram för att leva upp till de krav som ställs i EU:s vattendirektiv? Då kan du använda Miljöbarometern för att redovisa arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i kommunen.

Redovisa avfallsplan

DelmålSE.1.10

Med Miljöbarometern kan kommuner redovisa hur avfallsmängder förändras och om beslutade mål uppnås. Verktyget förenklar insamling, lagring och publicering av mål, nyckeltal och åtgärder från avfallsplanen.

Jämföra kommuner

DelmålSE.1.11

När det finns nyckeltal som är gemensamma för flera kommuner eller när en undersökning av flera kommuner görs kan Miljöbarometern användas för att redovisa resultatet. På så sätt kan kommuner jämföras utifrån hur de arbetar med miljö och hållbar utveckling.

Detta vill vi uppnå

1. Bidra till att uppfylla miljö- och hållbarhetsmål

Med Miljöbarometern kan man enkelt skapa en tydlig struktur för det strategiska hållbarhetsarbetet. Med övergripande målområden, detaljerade mål, indikatorer och åtgärder. Kommunen kan kontinuerligt följa utvecklingen i förhållande till målen och tydliggöra vem som ansvarar för vad.

2. Öka insyn och delaktighet

Med Miljöbarometern kan kommuner tillgängliggöra information som annars är svår att hitta och använda. Genom att öppet och transparent redovisa hur utvecklingen ser ut skapas förutsättningar för ökad delaktighet. Det kan också motivera verksamheterna att genomföra åtgärder för att nå beslutade mål.

3. Lyfta fram kommunens miljöarbete

Kommunens miljöarbete involverar många aktörer. Verksamheter och anställda i kommunorganisationen så väl som företag och invånare i kommunen samt grannkommuner och andra intressenter utanför kommunen. Med Miljöbarometern kan kommunen visa upp både lyckade resultat och områden som behöver prioriteras.

4. Underlätta insamling av data

I verktyget finns enkla webbformulär som underlättar insamling och rapportering av mål, indikatorer och åtgärder. Miljösamordnaren anger vad som behöver uppdateras och kan sedan följa att rapporteringen går framåt. När uppgifterna är granskade och godkända kan de publiceras på den externa webbplatsen. Mätdata kan också importeras från Excel eller andra system.

5. Öka användningen av miljödata som beslutsunderlag

Utan en aktuell uppföljning är det svårt att göra rätt prioriteringar i miljöarbetet. Med Miljöbarometern kan ansvariga och beslutsfattare kontinuerligt följa miljöutvecklingen och jämföra situationen år för år eller jämföra olika sektorer eller kommuner med varandra. Miljöbarometern blir därmed ett viktigt fakta- och beslutsunderlag i miljöarbetet och visar var åtgärder bör sättas in för att klara miljömål, miljökvalitetsnormer eller gränsvärden.

Uppdaterad: 2018-11-26